محاسبه تلرانس رزوه

ما به شما بر طبق آیتم های منو محاسبه تلرانس رزوه یک برنامه ارائه می دهیم .چیزی که برای شما بر طبق اطلاعات ورودی عنوان رزوه و تلرانس رزوه تمام اطلاعات مهم محاسبه می شود .می توان اطلاعات را برای رزوه های درونی و رزوه های بیرونی در محاسبه  استفاده کرد . سپس ارزش هایی مانند قطر اسمی ، شیب ، زاویه شیب ، قطر هسته ، قطر لبه و بسیاری از اطلاعات دیگر دریافت می شود . به این صورت می تواند مشخص شود کدام قلاویز  لازم است . همچنین یک ورژن چاپی نیز وجود دارد  کجت می توان ارز ش ها را به صورت فشرده یکجا خلاصه چاپ کرد . این برنامه ما را در سمت درونی در دسترس می سازد .

Schreibe einen Kommentar