شکستن قلاویز –چه کاری می توان انجام داد ؟

قلاویز شکسته تنها با هزینه های زیاد و زمان حفاظت طولانی می توان بر طرف شود و معمولا جلوگیری می شود که قطعه کار توسط بر طرف کردن قلاویز آسیب نبیند .بایدتلاش شود بخش شکسته شده بیرون کشیده شود .
برای این یک ابزار وجود دارد :

این ابزار به روش زیر استفاده می شود :
برای بر طرف کردن قلاویز شکسته شده تاج رزوه در بخش شکسته شده وارد می شود .تاج رزوه در قطعه وارد نشد به کمک یک چکش این کار انجام می شود .سپس تاج رزوه به کمک یک دسته قلاویز جلو و عقب می شود ، به طوری که بخش شکسته قلاویز ها در قطعه کار حل می شود .

مهم : شکستگی های کوچک باید از قبل کاملا بر طرف شوند . این مانع بیرون کشیدن قلاویز ها می شود یا در طرف مقابل تاج رزوه می تواندآسیب ببیند .
برای این که قلاویز بیرون کشیده شود  باید مخالف جهت رزوه چرخش داده شود . در اندازه های کوچک قابل توصیه برای احساس کردن جریان است .

Schreibe einen Kommentar